Health Technologies

อกกแบบและติดตั้ง Thermo Scan, Thermal Camera, ระบบตรวจจับอุณหภูมิ, กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ, กล้องวัดอุณหภูมิวัตถุ